തൂലിക

കടലിനേക്കാള്‍ ആഴമുള്ള ഒരു മൌനം

കരിമ്പടമായി പുതച്ച്

ചങ്ങലക്കണ്ണികള്‍ ഉരച്ചു

സ്വയം വേദനിപ്പിച്ച്

മുനയൊടിഞ്ഞു മൂലയ്ക്ക്

കിടന്നൊരുവള്‍. ഒരു തൂലിക

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s