ഏകാന്തത

തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിന്നു ഞാൻ
ആ വലിയ പുരയിടത്തിൻ മധ്യത്തിൽ
വെളിച്ചമില്ലാതെ കിടന്ന എന്റെ അകത്തളങ്ങളും
പൂട്ടിയിട്ടൊരാ പുറം വാതിലും
കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു എന്റെ സ്വന്തക്കാരെ

കാതോര്‍ത്ത് ഞാനൊരു കിളിക്കൊഞ്ചലിനായി
അമര്‍ത്തിച്ചിരികള്‍ക്കായി
പിണക്കങ്ങള്‍ക്കായ്‌ ഇണക്കങ്ങള്‍ക്കായ്‌
കേട്ടതോ ചീവിടുകൾ തൻ സീല്കരമോ
ഉറങ്ങാതെ കിടക്കും നായകൾ തൻ ഓലിയിടലോ

കൂരിരുളിൽ കുളിച്ചു നില്കും എനിക്കായി
നീട്ടിവച്ചു വഴിവിളക്കുകൾ തൻ വെട്ടം
എന്നോ ഒരിക്കൽ വന്നു പോകും കാവൽക്കാരനൊ
വെട്ടി വെടിപ്പാക്കിയെൻ മാറാലയും മൂടുപടങ്ങളും

ദുസ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കറുത്ത രൂപത്തെ
പേടിച്ചു കരഞ്ഞൊരു കൂട്ടിനായി
മുൻപിൽ ഉയരുന്നൊരു പണി തീരാത്ത
കുഞ്ഞു വീട് നോക്കി കാലം കഴിക്കുന്നു നിശബ്ദം

എന്നോ വരുന്നൊരു വിരുന്നുകാരെ
നിങ്ങളറിയുന്നോ എന്റെ ഏകാന്തതയെ
എരിഞ്ഞു തീരുന്നോരെന്റെ കിനാവുകളെ………!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s