മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും

മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും കഥയിൽ

കാറ്റും മഴയും ഒരുമിച്ചു വന്നപ്പോൾ

മണ്ണാങ്കട്ട   മാത്രമേ അലിഞ്ഞു പോയുള്ളൂ

പറന്നു പോയ കരിയില ഇപ്പോഴും

തിരഞ്ഞുനടക്കുകയാണത്രെ കൂട്ടുകാരനെ ……..!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും

  1. annarchana says:

    Excellent writing

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s