നൊമ്പരങ്ങൾ

എരിഞ്ഞമർന്നു എനിക്കു മുൻപിൽ

ഒരു കടലാസ്സു കൂമ്പാരം

ചാരമായ് തീർന്നു നിമിഷാർധത്തിൽ

എന്റെ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങൾ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s